Home Athlete Tracking Diabetes Through Sports Analytics